Jesteśmy częścią Kościoła Chrześcijan Baptystów w Polsce. Formalnie jesteśmy zborem Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP. Nasz status prawny i prawa wiernych do sprawowania kultu religijnego zabezpiecza Ustawa o stosunku Państwa do Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej. Jako podstawy naszej wiary stawiamy Biblię, która jest jedynym autorytetem w sprawach wiary i życia. Wierzymy, że człowiek zostaje zbawiony wyłącznie przez wiarę w Jezusa Chrystusa a chrzest jest przyjmowany w wieku świadomym, na wyznanie wiary. Pragniemy duchowej i moralnej odnowy w naszym kraju.

Dlaczego tak się nazywamy

Nazwa Baptyści pochodzi od greckiego słowa „baptizein” – co znaczy „chrzcić”. Pierwsze wspólnoty baptystyczne powstały na początku XVII wieku w Anglii i Holandii. Baptyści nawiązywali do zasad Reformacji, czyli dogłębnej odnowy chrześcijaństwa w oparciu o Pismo Święte. Wprowadzili, praktykowany w czasach apostolskich, chrzest osób dorosłych, następujący po świadomym wyznaniu wiary (stąd przylgnęła do nich nazwa „baptyści”).

Baptyści w Polsce

W Polsce ruch ten pojawił się w połowie XIX wieku. Powstały wtedy zbory w Adamowie, Kicinie, Łodzi, Warszawie i Zelowie. W roku 1946 Kościół Baptystów zyskał uznanie prawne. Obecnie jego stosunki wobec państwa reguluje ustawa z 1995 roku. Kościół Chrześcijan Baptystów jest też członkiem Polskiej Rady Ekumenicznej. W Polsce, Baptyści nie należą do dużych Kościołów, liczba wiernych wynosi około 4000. Na świecie jest ich około 100 milionów.

Dlaczego w nazwie mamy 5m
Jest to związane z wizją rozwoju Kościoła w Mińsku Mazowieckim. Jest ona oparta na tzw. 5M stanowiących życie Kościoła. Są to:

Modlitwa

Kościół pełen uwielbienia dla Boga. Kościół wojujący w nieustannej modlitwie wstawienniczej. Modlitwa rozumiana jako rozmowa z Bogiem, prowadząca do umiejętności słyszenia Boga. Relacja, która napełnia wierzącego Bożą miłością, pełna odpocznienia, szczęścia i rozkoszy zgodnie z wersetem z Psalmu 37,4: „Rozkoszuj się Panem a On spełni pragnienia twojego serca”.

Miłość

Kościół pełen miłości i współczucia, relacji rodzinnych i przyjacielskich. Miłość do Boga wyrażana w przebywaniu z Nim jak najdłużej. Miłość rozumiana jako kochanie Boga ponad wszystko wynikająca z wiary, że On daje to, co najlepsze. Zgodnie z wersetem z Psalmu 63,4: „Gdyż lepsza jest łaska twoja niż życie. Wargi moje wysławiać cię będą.” Miłość do drugiego człowieka wyrażana w traktowaniu jego jak siebie samego.

Misja

Kościół pełen troski o ginących ludzi i wychodzący im naprzeciw. Kościół głoszący ewangelię wszystkim i wszędzie. Kościół skoncentrowany na ewangelizacji osobistej, głoszący Chrystusa życiem, zgodnie z wersetem Ew. Mateusza 28, 19a: „Wyruszywszy więc czyńcie uczniami wszystkie narody (…)” i Dziejów Apostolskich 1, 8: „(…) będziecie moimi świadkami w Jerozolimie, i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi”.

Mądrość

Kościół pełen Bożej mądrości w nauczaniu i duszpasterstwie. Kościół szukający woli Bożej w Piśmie Świętym i objawieniu Ducha Świętego. Kościół zachęcający do szukania Bożej mądrości, we wzajemnych relacjach zgodnie z wersetem z Listu Pawła do Filipian 2, 3b: „w pokorze oceniając jedni drugich za wyżej stojących od siebie” oraz Listu Jakuba 1,5: „Jeśli zaś komuś z was brakuje mądrości niech prosi o nią Boga, który daje wszystkim i nie wymawiając, a na pewno ją otrzyma.”

Marzenia

Kościół, który ma odwagę marzyć o wielkich rzeczach w Chrystusie, aby czerpać z tego zachętę i siłę do życia. Kościół, który marzy o wysyłaniu misjonarzy na cały świat. Kościół, który będzie radością w oczach Boga, gotowy poświęcić życie dla imienia Jezus. Kościół, gdzie każda osoba ma wolność do realizowania osobistych marzeń i powołania. Zgodnie z wersetem z Ew. Jana 14, 12 „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję, owszem i większe od tych uczyni, bo ja idę do Ojca”

Do zobaczenia!